News & press

March 2021

Kostenreductie mogelijk voor geothermische stadsverwarming

 

De duurzame warmtesector kan een belangrijk aandeel leveren aan de energietransitie, maar vraagt grote investeringen in onze infrastructuur. Een samenwerkingsverband van Europese partners onder leiding van TNO heeft in het DRAGLOW-project als doel operationele kosten van geothermische stadsverwarming en de kosten van daarvoor noodzakelijke warmwater transportsystemen met een derde te laten afnemen. De partners onderzoeken technologieën om de hydraulische weerstand in watertransportsystemen te verlagen.

 

Een verlaging van de stromingsweerstand in pijpleidingen maakt het mogelijk om kleinere leidingdiameters, kleinere pompen en kleinere geothermische putdiameters te installeren. Dit verlaagt de materiaal- en graafkosten en beperkt de overlast in de woonomgeving. DRAGLOW wordt gefinancierd vanuit het Nederlandse MOOI Innovatieprogramma, een subsidieregeling van de Nederlandse overheid die de ontwikkeling van innovaties van duurzame, betrouwbare en betaalbare energiesystemen stimuleert.

 

Innovatie voor duurzame stadsverwarmingssystemen

Een veelbelovend concept om stromingsweerstand in pijpleidingen te verminderen is het toevoegen van moleculen die de eigenschap hebben stromingsweerstand te verlagen, bekend als Drag Reducing Agents (DRA). Dit concept is ontwikkeld en met succes toegepast in de petrochemische sector. DRA’s kunnen ook voor de infrastructuur van duurzame geothermische stadsverwarming een aanzienlijke kostenverlaging bieden. In het Nederlands Onderzoekscentrum voor Duurzame Geo-energie in Rijswijk (RCSG) testen onderzoekers commercieel beschikbare DRA moleculen die de stromingsweerstand kunnen verlagend onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in geothermische stadsverwarmingssystemen. Het gebruik van moleculen geproduceerd met ‘Green Chemistry’ is een belangrijk doel van het project. In het project worden ook stromingsdistributiemodellen ontwikkeld voor innovatieve design- en engineeringsoplossingen. Die hebben als voordeel dat circulatiesystemen met lage stromingsweerstand weerstand worden gemaximaliseerd.

 

Aan het DRAGLOW-project zijn partijen uit de hele keten vertegenwoordigd, waaronder lokale overheden, aardwarmteproducenten, warmtedistributeurs, materiaalleveranciers, dienstverleners, system designers, universiteit en onderzoeksinstituten. De partners van het consortium zijn er trots op bij te dragen aan het versnellen van duurzame warmtelevering door het verbeteren van rendement en veiligheid. De partners vinden het belangrijk bij te dragen aan het versterken van de sector en draagvlak door kennis van dit project met geïnteresseerde partijen te delen.

 

Over het consortium

Het DRAGLOW consortium bestaat uit TNO, ECW Energy, Roemex Ltd, Nouryon NV, TU-Delft, Enertrans BV, Well Engineering Partners, Wayland BV., Nijkamp Aanneming BV, Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.

 

www.draglow.nl

www.tno.nl

Kostenreductie mogelijk voor geothermische stadsverwarming | TNO

 

March, 2021

Bron: De Topsector Energie 

https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/19-innovatieve-energieprojecten-de-stad-en-op-het-land-krijgen-een-boost-van-ruim-eu100

19 innovatieve energieprojecten in de stad en op het land krijgen een boost van ruim €100 miljoen

Nieuwsbericht | 

TKI Urban Energy

 | 

10 maart 2021

Van zonneweides met een eco-keurmerk tot een thermo-akoestische waterpomp die draait op geluidsgolven. In totaal 19 van dit soort bijzondere energie-ideeën kunnen verder om hun innovatie écht marktrijp te maken, want tezamen krijgen ze ruim €65 miljoen subsidie van het Rijk. Al deze beschikte projecten vallen in de categorie ‘gebouwde omgeving’ en ‘hernieuwbare elektriciteit op land’. TKI Urban Energy van de Topsector Energie heeft de consortia van bedrijven geholpen bij het opzetten van de projecten, die uiteindelijk leiden tot meer dan 100 miljoen aan investeringen.

Michiel Kirch (directeur TKI Urban Energy): ‘Het bedrijfsleven geeft blijk van een grote investeringsbereidheid in verduurzaming van de gebouwde omgeving’. Er is ongelooflijk veel werk aan de winkel en ik ben verheugd dat er zo slim geïnnoveerd wordt om zo snel mogelijk de fossiele energie achter ons te kunnen laten'.

In totaal kwamen er 40 aanmeldingen binnen op deze thema’s. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) koos deze 19 projecten tot meest kansrijk en liet weten dat ze subsidie krijgen. Binnen de regeling is voor de gebouwde omgeving in totaal voor € 57 miljoen beschikt. Binnen hernieuwbare elektriciteit op land € 7,9 miljoen. De marktpartijen in deze consortia investeren daar bovenop vele miljoenen en dragen daarmee fors bij aan versnelling van de energietransitie.

Van besparen tot gemakkelijk

De 19 innovaties helpen ons onder meer om energie te besparen, onze huizen en gebouwen slimmer en gemakkelijker te isoleren en nog efficiënter en betrouwbaarder duurzame energie op te wekken. Daarbij valt te denken aan slimme isolerende renovaties voor oude woningen, duurzamere bedrijfshallen, collectieve warmte- en koudevoorziening in wijken en slimme energiediensten voor woningen en wijken. Het moet natuurlijk technisch kloppen maar, en daar wordt expliciet op gelet, ook goed en makkelijk te gebruiken zijn door de mens. 

Grote belangstelling leidde tot meer subsidie

In februari opende de MOOI-regeling, waarmee € 27 miljoen voor de gebouwde omgeving en € 10,9 miljoen voor hernieuwbare elektriciteit op land aan subsidie beschikbaar kwam. Op Prinsjesdag 2020 werd het budget door het ministerie van BZK voor de gebouwde omgeving verruimd tot € 57 miljoen. Van de 87 vooraanmeldingen, hebben uiteindelijk 40 consortia definitief een subsidieaanvraag ingediend. RVO.nl heeft de aanvraag van 16 projecten gehonoreerd. Daarmee is het totale budget van de Gebouwde Omgeving gebruikt. Voor hernieuwbare elektriciteit op land is een bedrag van €7,9 miljoen opgebruikt verdeeld over 3 projecten. Meer informatie over de volgende MOOI-regeling, zie www.rvo.nl/mooi.

Gehonoreerde voorstellen in de gebouwde omgeving

 

Draglow project:

DRAG Reduction in Geothermal & District Heating systems to LOWer investment and operational costs

Een hogere stromingsweerstand leidt tot grotere leidingdiameters en hogere systeemkosten voor warmtenetten. Drag Reducing Agents (DRA's), kunnen een oplossing bieden om de stromingsweerstand substantieel (20-30%) te verminderen. DRAGLOW onderzoekt de technisch-economische levensvatbaarheid van DRA's voor geothermische stadsverwarmingsnetwerken met meerdere bronnen. Praktisch bruikbare oplossingen worden ontwikkeld om de economie van duurzame warmteproductie te verbeteren.